PRAVIDLA SOUTĚŽE O IPHONE SE

 1. Vyhlašovatel soutěže
  1. Vyhlašovatelem a organizátorem soutěže je společnost Frontman s.r.o., IČ: 060 14 259, se sídlem Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 99528 (dále jen jako “vyhlašovatel”).
 2. Místo a doba trvání soutěže
  1. Soutěž bude probíhat v prostorách veletržního stánku vyhlašovatele (dále jen „stánek”) v rámci veletrhu Profesia days, konaného ve veletržním areálu PVA EXPO PRAHA na adrese Beranových 667, 199 00 Praha 9 – Letňany (dále jen „veletrh”).
  2. Soutěž proběhne od okamžiku vyhlášení soutěže dne 6. 10. 2021, 10:00 hod. do 7. 10. 2021, 15:00 hod. (dále jen jako „doba trvání soutěže”).
  3. Slosování výherce proběhne nejpozději dne 11. 10. 2021 a oficiální vyhlášení výherce proběhne dne 11. 10. 2021 v 16:00 hod., a to prostřednictvím facebookového a instagramového účtu vyhlašovatele v souladu s čl. 4 pravidel.
 3. Podmínky účasti v soutěži
  1. Soutěže se může účastnit pouze fyzická osoba, jenž je občanem České republiky starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která je způsobilá právně jednat (dále jen jako “soutěžící”).
  2. Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém a obdobném poměru k vyhlašovateli a společností spadajících do holdingové struktury společnosti GFF s.r.o., IČ: 075 84 644, se sídlem Vídeňská 188/119d, 619 00 Brno a jejich osoby blízké, dále pak osoby podílející se na zabezpečení průběhu soutěže.
  3. Aby byl soutěžící zařazen do soutěže, musí se osobně dostavit ke stánku vyhlašovatele, kde musí řádně vyplnit formulář, a to své jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo a pracovní oblasti, o které má zájem. Vyplněním formuláře soutěžící souhlasí s podmínkami se zpracováním osobních údajů ve smyslu čl. 5 pravidel.
  4. Pro účast v soutěži se soutěžící musí vyfotit ve fotokoutku vyhlašovatele umístěného ve stánku vyhlašovatele a zde pořízenou fotografii následně sdílet na svém facebookovém nebo instagramovém profilu, kdy současně na fotografii musí označit profil vyhlašovatele, nebo fotografii označit hashtagem „befrontman” (dále také jen „soutěžní fotografie”). Fotografie musí být dostupná na profilu soutěžícího minimálně do okamžiku oznámení výherce dle čl. 2.3. Pravidel. Soutěžící současně musí sledovat instagramový profil vyhlašovatele (neboli „dát follow”) nebo označit facebookový profil vyhlašovatele tlačítkem „to se mi líbí” (neboli „dát like”).
  5. Soutěžící se může do hry zapojit jen jednou
  6. Formuláře obsahující vulgarity, nadávky, urážky a podobné komentáře a vyjádření nebudou do soutěže zapojeny.
 4. Výhra v soutěži a podmínky slosování
  1. Pořadatel do soutěže vkládá tuto výhru: mobilní telefon iPhone SE 2020 64 GB (dále jen „výhra”).
  2. Výhercem se stane soutěžící, který splní podmínky účasti soutěže dle čl. 3 pravidel a bude slosován níže uvedeným způsobem, načež obdrží výhru.
  3. Slosování výherce proběhne neveřejně tak, že každému soutěžícímu, který splní podmínky účasti v soutěži dle čl. 3 pravidel, vyhlašovatel přidělí jedinečné identifikační číslo, kdy následně v nástroji tabulky v Google prostředí náhodně vygeneruje právě jedno číslo v rozmezí soutěžícím přidělených identifikačních čísel. Výhercem se stane soutěžící, jemuž vyhlašovatelem přiřazené identifikační číslo se bude shodovat s vyhlašovatelem náhodně vygenerovaným číslem. Losování bude pro účely ověření jeho pravosti zaznamenáno prostřednictvím videozáznamu.
  4. Vyhlašovatel vyhlásí jméno a příjmení výherce a zveřejní soutěžní fotografii výherce v příspěvku na svém facebookovém a instagramovém profilu, kdy na příslušné sociální síti zároveň označí profil výherce.
  5. Výherce bude o své výhře informován prostřednictvím e-mailu za účelem dohody ohledně předání výhry. Vyhlašovatel a výherce se mohou vzájemně dohodnout na osobním předání výhry.
  6. V případě, kdy se vyhlašovatel a výherce na osobním předání výhry písemně nedohodnou, vyhlašovatel e-mailem požádá výherce o sdělení údajů pro účely zaslání výhry (tj. jména a příjmení a zejm. adresy pro zaslání výhry) a výhru zašle prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo kurýra.
  7. Pokud soutěžící nezašle žádané údaje na e-mail vyhlašovatele nejpozději do 7 dní od jejich vyžádání vyhlašovatelem postupem dle čl. 4.6 těchto pravidel, bude místo něj vylosován další výherce.
  8. Výhra bude zaslána výherci na adresu jím sdělenou do 10 dní ode dne sdělení adresy k zaslání. Vyhlašovatel neodpovídá za ztrátu či nedoručení výherní zásilky, přičemž platí, že vyhlašovatel splnil svou povinnost výhru dodat tím, že ji předá dopravci s pokynem doručit ji na adresu sdělenou výhercem. Vrátí-li se výhra jako nedoručená z důvodu na straně výherce, případně, její doručení je spojeno s nečekanými obtížemi, propadá výhra bez náhrady vyhlašovateli.
  9. Případné daňové povinnosti související s výhrou v soutěži vypořádá za výherce vyhlašovatel.
  10. Výhra není právně vymahatelná. Výhru nelze převést na jinou osobu, proplácet v hotovosti ani za ni poskytnout jinou věcnou náhradu. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výhru uvedenou v těchto pravidlech nahradit výhrou obdobného typu a hodnoty v případě, kdy z objektivních důvodů nespočívajících na jeho straně nebude možné slíbenou výhru opatřit bez vynaložení nepřiměřeného úsilí.
  11. Podmínkou získání výhry je dodržení těchto pravidel. Výhra nebude udělena v případě, kdy vyhlašovatel zjistí nebo bude mít důvodné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany soutěžícího či jiné osoby, která dopomohla soutěžícímu k získání výhry.
 5. Osobní údaje
  1. Vyhlašovatel je správcem osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen jako “Nařízení”).
  2. Účastí v soutěži (tj. zapojením se do soutěže v souladu s čl. 3 a 4 těchto pravidel) uděluje soutěžící souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailová adresa, a to za účelem organizace soutěže, zejména pak za účelem prověření platné účasti v soutěži, a vyhodnocení soutěže, a dále za účelem zasílání personalizovaných marketingových sdělení a sdělení s vyhlašovatelem nabízenými pracovními pozicemi. Výše uvedený souhlas soutěžící uděluje na dobu neurčitou, nejméně však po dobu do odeslání výhry ze soutěže, případně na dobu, po kterou je vyhlašovatel povinen zpracovávat údaje na základě jemu stanovených zákonných povinností, zejména pak dle účetních a archivačních právních předpisů.
  3. Soutěžící zároveň souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje byly v rozsahu a k účelům uvedeným výše zpracovávány i prostřednictvím zpracovatelů pověřených na základě písemné smlouvy s vyhlašovatelem v souvislosti s organizací soutěže. Soutěžící bere na vědomí, že údaje budou zpracovávány automatizovaně i ručně oprávněnými zaměstnanci vyhlašovatele, případně také osobami uvedenými výše.
  4. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak je nezbytnou podmínkou pro účast v soutěži a zaslání výhry. Soutěžící má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, a to písemnou žádostí doručenou na adresu sídla vyhlašovatele nebo na e-mail bosko@imfrontman.com. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení vyhlašovateli. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním tohoto souhlasu a dále na zpracování osobních údajů, ke kterýmžto je vyhlašovatel povinen nebo oprávněn na základě zákonem stanovených důvodů.
  5. Odvolání souhlasu kdykoliv před odesláním výhry povede k vyloučení soutěžícího ze soutěže.
  6. Soutěžící bere na vědomí, že má právo přístupu k informacím o zpracování údajů, a v případě, že se domnívá, že vyhlašovatel provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem, pak právo požadovat vysvětlení či právo na odstranění závadného stavu spočívající v opravě údajů, jejich doplnění, blokaci či likvidaci. Soutěžící má též právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
  7. Soutěžící dále výslovně uděluje souhlas s tím, že v případě, že se stane výhercem výhry, může vyhlašovatel bezplatně užít a dále zpracovávat jeho jméno a příjmení, profil na facebooku nebo instagramu, soutěžní fotografii a uveřejnit a sdílet ji v rámci propagace a reklamy ve sdělovacích prostředcích, zejména pak na na webových, facebookových stránkách a instagramu či jiných sociálních sítích vyhlašovatele a to na dobu neurčitou, resp. do doby, kdy svůj souhlas odvolá, nejméně však na dobu 5 let od zahájení soutěže. Soutěžící dále souhlasí s tím, že mu v souvislosti s oprávněními vyhlašovatele, uvedenými v předchozí větě, nenáleží žádná odměna, a že za dostatečné protiplnění soutěžící považuje výhru v soutěži.
  8. Soutěžící bere na vědomí, že v souladu s čl. 12 Nařízení má zejména tato práva:
   – právo na informace o správci osobních údajů a pověřenci na ochranu osobních údajů;
   – právo na informace o účelu zpracování osobních údajů;
   – právo na přístup k osobním údajům a zda jsou tyto zpracovávány či nikoliv;
   – právo podat stížnost;
   – právo na opravu osobních údajů;
   – právo na výmaz osobních údajů;
   – právo na omezení zpracování;
   – právo na přenositelnost osobních údajů;
   – právo vznést námitky;
   – veškerá další práva přiznaná GDPR.
 6. Společná a závěrečná ustanovení
  1. Soutěžící se zavazuje neporušovat právní řád České republiky, oprávněné zájmy vyhlašovatele a nejednat v souvislosti s touto soutěží v rozporu s dobrými mravy.
  2. Tato soutěž a právní vztahy vzniklé v souvislosti se soutěží se řídí právním řádem České republiky. Případné spory v souvislosti se soutěží vzniklé budou rozhodovat věcně a místně příslušný soudy.
  3. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním této soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení jakéhokoliv soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při pouhém podezření na nedodržení pravidel soutěže, nezákonné jednání nebo jakékoliv jiné závadné chování ze strany soutěžícího nebo třetích osob ovlivňujícího nekalým způsobem výsledky soutěže. Rozhodnutí podle tohoto článku je vyhlašovatel oprávněn činit kdykoliv v době trvání soutěže.
  4. V případě jakýchkoliv nejasností se soutěžící mohou obrátit s dotazem na e-mailovou adresu: bosko@imfrontman.com