Adatvédelmi politika

Adatvédelmi politika

Ezt a dokumentumot azért kapta kézhez, mert személyes adatait rendelkezésünkre bocsátotta. Ezeknek az adatoknak az átadásával kapcsolatban, kötelességünk Önnek felvilágosítást adni arról, hogyan fogjuk ezeket az adatokat kezelni, esetleg szükségünk van beleegyezésére egyes, Ön által nyújtott adatokkal kapcsolatban – mely beleegyezését az illetékes mezὅk megjelölésével adja majd meg, vagyis, hozzájárul személyes adatai feldolgozásához.

Társaságunk Frontman s.r.o., melynek székhelye Vídeňská 188/119d, 619 00 Brno, Cégjegyzékszám: 060 14 259, mely a Brnoi Regionális Bíróság (Krajský soud v Brně), ügyszám C 99528 (továbbá mint

„Adminisztrátor“), az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 számú, a személyes adatok feldolgozására és ezen adatok szabad áramlására vonatkozó, természetes személyek védelmére irányuló rendelete értelmében, a 95/46/ES (személyes adatok védelmére vonatkozó általános rendelet) hatályon kívül helyezésérὅl (továbbá csak „GDPR“) és a 110/2019 számú, a személyes adatok feldogozására vonatkozó módosított törvény szerint, az Ön által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat, az átadás pillanatától kezdve, az alábbiak szerint fogjuk feldolgozni.

1. Miért dolgozzuk fel az adatait?

Ez attól függ, mi az alapja annak, hogy ezeket az adatokat rendelkezésünkre bocsátotta.

Az esetben, ha velünk szerzὅdés megkötésérὅl tárgyal, vagy a szerzὅdést már megkötöttük, a szerzὅdés teljesítéséhez szükséges személyes adatait fogjuk feldolgozni, s azt, csak a szerzὅdéskötés, vagy annak alapján felmerülὅ szerzὅdési kötelezettségek teljesítése céljából. A szerzὅdési kötelezettségek teljesítéséhez szükséges személyes adatok feldolgozásához nincs szükségünk a beleegyezésére, ugyanis ez a törvény rendelkezésein alapul.

Személyes adatait felhasználjuk arra is, hogy releváns ajánlatokat terjesszünk fel, melyek az Ön számára érdekesek lehetnek. A személyes adatokat jogosult érdeklὅdés alapján, elsὅsorban így, vagy automatikusan és cookies útján dolgozzuk fel. Ugyanezen jogi indokból léphetünk kapcsolatba Önnel, mint ügyfeleinkkel szintén e-mail és SMS útján is.

Az esetben, ha kérdéseket, keresleteket küld részünkre, vagy másképp lép velünk kapcsolatba, tulajdonképpen saját, önkéntes beleegyezése alapján közli velünk adatait. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, s azt info@imfrontman.com címre küldött e-mail útján, vagy társaságunk székhelyére címzett levéllel.

2. Milyen személyes adatokat dolgozunk fel?

Mint Adminisztrátor, az Ön által átadott személyes adatokat dolgozzuk fel, esetleg azokat, melyek nyilvánosan hozzáférhetὅk. Elsὅsorban vezetéknevét, keresztnevét, címét, s további azonosító adatait (pl. ha szükséges, azonosító szám, születési idὅ), de más, Ön által bejelentett adatokat is (pl. telefonszám, e-mail, kézbesítési cím, stb.). Az Ön által nyújtott adatokat ugyanazon okból dolgozzuk fel, mely miatt az információkat rendelkezésünkre bocsátotta, s azt különösen a kérdések megfelelése, a szerzὅdés megkötése érdekében vezetett tárgyalások miatt, vagy annak érdekében, hogy eleget tegyünk az Ön rendszergazdája kapcsolattartásra, valamint marketing üzenetek küldésére vonatkozó kérésének. Az Ön látogatása alkalmából a weboldalon, ennek mὔködtetése érdekében,

mὔködése javítása céljából, valamint weboldali látogatása adatai feldolgozása alkalmából, beleértve az IP címeket, melyekrὅl bejelentkezik a weboldalra ( a továbbiakban: személyes adatok), folytathatjuk az adatok feldolgozását.

Az esetben, ha harmadik személy adatait rendelkezésünkre bocsátja, kötelessége, hogy az illetékes személyt errὅl tájékoztassa, s megszerezze a beleegyezését a személyes adatok védelmének ezen feltételeivel kapcsolatban.

3. Ki dolgoza fel az Ön személyes adatait?

A személyes adatokat mi, mint Adminisztrátor dolgozzuk fel, viszont azt tehetik más személyek is, ha erre felhatalmazást kapunk, elsὅsorban azok a személyek, akik a GFF s.r.o. társaság egységes irányításának vannak alárendelve, mely társaság székhelyének a címe 619 00 Brno, Vídeňská 188/119d, Cégjegyzékszám (IČ:) 075 84 644, s mely társaság a Brünni Regionális Bíróság (Krajský soud v Brně) által vezetett cégjegyzék C 108959 száma alatt van bejegyezve, s az a 90/2021 Sb. számú törvény, vagyis a gazdasági társaságokra vonatkozó módosított törvény 79 § értelmében,

Bizonyos körülmények között szükség lehet arra, hogy a szerὅdési feltételek teljesítése érdekében, az Ön személyes adatait átadjuk harmadik személynek, s azt fὅleg abban az esetben, amikor az árúszállítást fuvarozón keresztül kell bebiztosítani. Ilyen esetben átadjuk a személy kereszt- és vezetéknevét, IČ (cégjegyzékszámát), szállítási címét, telefonszámát és az e-mail-t. A fuvarozó, ezeket az adatokat, kizárólag árúszállítás céljából kezelheti.

4. Meddig fogjuk az adatait kezelni?

A személyes adatokkal való kezelés idὅtartama elsὅsorban attól függ, hogy milyen okból kezeljük azokat.

Az Ön személyes adatait, a köztünk fennálló szerzὅdéses kapcsolat teljes idὅtartama alatt kezeljük. Azokat a személyes adatokat, melyekre a szolgáltatások megfelelὅ bebiztosítása érdekében van szükségünk, függetlenül attól, hogy ezek a kötelességek a köztünk létrejött szerzὅdésbὅl, vagy általánosan kötelezὅ érvényὔ jogszabályokból erednek, kötelesek vagyunk kezelni az Ön beleegyezése nélkül is, s azt, az illetékes jogszabályok által meghatározott idὅtartam alatt, vagy velük összhangban (pl. az adóügyi dokumentumok esetén ez az idὅszak legalább 10 év).,

Az esetben, ha személyes adatai feldolgozásához beleegyezését adta, személyes adatait 10 évig fogjuk kezelni, esetleg addig, amig a beleegyezést vissza nem vonja.

A felhasználói fiók közvetítésével, vagy más, hasonló módon megszerzett adatait, az alatt az idὅtartam alatt fogjuk kezelni, amig szolgáltatásainkra igényt tart, s általában megszüntetésüket követὅ 5 év elmultával.

5. Milyen jogai vannak adatai feldolgozásával kapcsolatban?

Ez attól függ, milyen alapon kezeljük az illetékes adatokat. Ha az adatokat a törvénybὅl kifolyólag kezeljük, akkor jogában áll:

  • felvilágosítást kérhet tὅlünk arról, hogy milyen személyes adatokat dolgozunk fel, s kikérheti ezen adatok másolatát,
  • a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos felvilágosítást kérni,
  • kikérni tὅlünk a hozzáférést ezekhez az adatokhoz, ezeket aktualizáltatni, vagy kijavíttatni,
  • az adatok átruházhatóságára,,
  • a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos kötelezettségek teljesítésére vonatkozó kétségek esetén, nyújtson be panaszt a Személyes Adatvédelmi Hivatalhoz, vagy forduljon a bírósághoz. Viszont mindkét oldal számára megfelelὅbb

lenne, ha elὅször velünk lépne kapcsolatba, hogy a keletkezett helyzetet kölcsönösen megoldhassuk.

az esetben, ha beleegyezett adatai feldolgozásába, a fentieken kívül jogában áll:

  • a beleegyezést, a fentiek alapján, bármikor írásban visszavonhatja,
  • kérvényezheti az ilyen adatok korlátozott feldolgozását,
  • kérvényezheti, hogy ezeket a személyes adatokat kitöröljük.

Vannak további kérdései személyes adatai feldolgozásával kapcsolatban? Lépjen velünk kapcsolatban e-mail útján: info@imfrontman.com.

A Brnói kerületi bíróság cégjegyzékébe bejegyzett jogi személy 2017 április 12.-től, jogi közlöny 99528 C. © 2022 Frontman kft. Minden jog fenntartva.

Protected by reCAPTCHA Privacy Policy, terms and conditions.
Consent to the use of your personal data